هنوز هم ...

هنوز هم از حضورت شرم دارم 

هنوز هم مثل گذشته دوستت دارم

 

هنوز هم از دیدنت دلشاد میگردم

هنوز هم معنی دلهره را چه خوب میفهمم

 

هنوز هم حسودم به تو و کارهای تو

هنوز هم حتی به لباس تو غبطه میخورم

 

هنوز هم .....

بیخیال ..........

/ 1 نظر / 19 بازدید