خوابم می آید

خوابم می آید ...آنقدر که چشمانم میسوزد

آنقدر که پلکهایم را برای باز ماندن سنگین کرده است 

دیگر توان بیدار بودن و دیدن را ندارم 

بگذارید اندکی بخوابم

حتی برای یک لحظه کوتاه 

میخواهم فریاد بزنم خوابم می آید بگذارید بخوابم

نمی دانم این دنیا خواب است یا خواب ما بیداری؟

واقعا وقتی میخوابیم بیدار می شویم یا وقتی بیدار میشویم تازه به خواب فرو میرویم؟

حوصله فکر کردن به این سوال را هم ندارم 

فقط میخواهم بخوابمـــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــ

کاش دیگر بیدار نشوم

/ 1 نظر / 4 بازدید