معصومیت از دست رفته

واقعا بعضی وقتها خجالت میکشم از اینکه پسرم  چون پسرهایی را میبینم که چقدر آسان احساس و عصمت یک دختر را به بازی میگیرند

وچقدر آسانتر میگذرند از تمام آنچه برای خود میخواهند .دوست ندارند همسرشان دست خورده باشد اما به راحتی به خود اجازه میدهند وارد حریم عفت وپاکدامنی دختری معصوم شوند....

 

حتی همان فاحشه هم روزی پاک بوده است آیا تابحال پرسیده اید چرا وچگونه اینگونه شده؟

گیریم اصلا فاحشه ...گیریم بد...از این به بعد که میتوان خوب بود...آدم تا زنده است وقت جبران دارد باید به آدم فرصت داد 

 

چه بسیار دختر بچه هایی که درکودکی مورد آزارجنسی بوده اند وحال که بزرگ شده اند میفهمند چه بلایی سرشان آمده در کودکی...

 

اما ایکاش اشتباه دیگران را با اشتباه دیگری پاسخ نمیدادند 

معصومیت از دست رفته آنها در کودکی تقصیر خودشان نبوده چون نمیدانستند اما حال که بزرگ شده اند نباید پا پس بکشند ...کودکی را با تمام خاطرات تلخ باید،باید فراموش کرد .میدانم کار آسانی نیست اما نشدنی هم نیست 

باید با این موضوع کنار بیایند بازی خوردهاند اما حال که موضوع را میدانند نباید ادامه دهند

معصومیتی که در کودکی واز روی جهل آنها نسبت به موضوع از دست رفته را میتوان برگرداند میتوان دوباره فرصت داد تا برگردد فقط اراده وباور میخواهد 

واینکه مردم ما هم به او میدان دهند 

دیگران واطرافیان خیلی نقش مهمی در این قضیه دارند آنها اگر با شخصی که اینگونه در کودکی آزار دیده به چشم یک خطاکار ننگرند از دست خود اوهم کاری بر نمیآید

واقعا چرا باید اینگونه باشد ؟چرا دختری که در کودکی مورد آزار قرارگرفته حال فرصت پیداکردن خود ومعصومیت خود را ندارد؟چرا اینگونه رفتار میکنیمافسوس

/ 2 نظر / 23 بازدید
یاس آبی

خب دیگه برداشت هر آدم با هر آدم دیگه فرق داره ...نمی شه تعمیم داد به همه....

یه دوست

میشه فامیلتونو بگین؟