عشــــــــــــــ..........ــــــــــق.

ورق میزنم دفتر دلتنگی هایم را 

پر از حرفهای ناگفته است و بغضهایی که نشکسته

میخواهم پاک کن بردارم و تمام صفحات را پاک کنم 

درست مثل زمان دبستان ....

زمانی که مشقهایمان پر بود از غلطهایی که میشد پاک کرد 

با اینکه جایش میماند اما بهرحال پاک میشد 

و چقدر بد کرد آن آموزگاری که نوشتن با خودکار را یادمان داد 

دیگر نمیشد پاک کرد هر انچه اشتباه مینوشتیم 

اری.....................

عشق تنها مشقی بود که با خودکار نوشتم 

/ 0 نظر / 22 بازدید