ماهیت عشق

ماهیت عشق،چیزیست که سالهاست فکرمو به خودش مشغول کرده است .اینکه اصلا عشق به چه حسی اطلاق میگردد؟اصلا عشق ذاتا یک حس است؟یا به چه کسی میگویند عاشق واقعی؟

 

اینکه ماهیت عشق چیست یقین دارم که یک حس است ، اما چگونه این حس شکل میگیرد ؟وچگونه ممکن است یک حس از بین برود؟ آنچه این روزها به اشتباه عشق گفته میشود ، بیشتر به هوسی زودگذر شباهت دارد،گواه این قضیه به سردی گراییدن زودهنگام در روابط دختر وپسر هایی است که ادعا میکنند عاشق ومعشوق یکدیگرند.

آنچه از عشق واقعی در نظر من است،حسی است که با گذشت زمان نه تنها از بین نمیرود بلکهع بیشتر ریشه دار وعمیق میگرددودر نهایت ابدی میشود.اما وقتی احساساتی را که در اطرافم میبینم با آنچه در ذهنم هست مقایسه میکنم به یک تضاد آشکار میان ذهنیت خودم وجامعه پیرامونم میرسم .عشقهایی که متأثر از شرایط مالی  و ظاهری افراد کم وزیاد میشود ، عشقهایی که در شرایط سختی وراحتی باهم متفاوت است و عشقهایی که فقط در شرایط ایده آل ودلخواه موجود است.هیچکدام را من به عنوان عشق واقعی نمیتوان بپذیرمقهر

عشقی که هر روز نو نشود ، تبدیل به عادت میگردد

/ 0 نظر / 4 بازدید