دوراهی_3

اوضاعش در نوسان بود یک روز خوشحال بود ویک روز افسرده....

دائما تو فکر بود........خودش راهم مقصر میدانست اما نمیدانست اشتباه کجا بوده است؟

 

چه کرده که رابطه اینگونه روبه نابودی میرفت نمیدانست

کلافه بود اما کاری از دستش ساخته نبود هرچه بیشتر تلاش میکرد بیشتر ازش دور میشد

 

کاش میفهمید چه کرده است....

/ 0 نظر / 18 بازدید