اتفاق یکبار میافتد....

اتفاق یکبار میافتد....

 

این جمله را شاید بارها و بارها شنیده باشید 

 

شاید به آن اعتقاد اشته باشید شاید نه....

 

اما من به آن ایمان آوردم

 

وقتی صدای جیغ ترمز ماشین رادر پشت سرم شنیدم و درد ناشی از برخورد آن را با تمام جود احساس کردم...

 

باورکنید اتفاق فقط یکبار میافتدافسوس

/ 1 نظر / 20 بازدید