عشق ممنوعه

دلم چه گناهی کرده است؟

دلی که وابسته به عشقی ممنوعه است

باور کنی با نکنی فرقی در اصل قضیه نداره ......فرمول دل من اثبات شده است

از چه فرار میکنی؟ بایستــــــــــــــــــــ ــــــــــ!

تمام این راهها به تو ختم میشود..........هفته و چهلم و سال که بماند!

خیلی وقته دلگیر شده ام آنهم دلگیـــــــــــــر تو......دیگر برای فرار دیر است

به کجا میخواهی بگریزی؟وقتی تمام راهها به خودت میرسد!!

آری ...لحظه ای و فقط لحظه ای در آغوشم آرام بگیر که این لحظه به تمام عمر میارزد

/ 0 نظر / 23 بازدید